Least Age 18 Can Able For Play

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web & Chính sách bảo mật

khe cắm di động không có tiền thưởng

1. Điều kiện

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi áp dụng luật bản quyền và thương hiệu.

2. sử dụng giấy phép

 1. Bạn có quyền tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của MobileCasinoFreeBonus.com cho cá nhân, chỉ phi thương mại xem tạm. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn có thể không:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các vật liệu;
  2. sử dụng các nguyên vật liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm có trên trang web của MobileCasinoFreeBonus.com;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc là
  5. chuyển các tài liệu cho người khác hoặc “gương” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể được chấm dứt bởi MobileCasinoFreeBonus.com bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ tài liệu tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

 1. Những tài liệu trên trang web của MobileCasinoFreeBonus.com được cung cấp “như là”. MobileCasinoFreeBonus.com không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán ngụ ý, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền. Thêm nữa, MobileCasinoFreeBonus.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến độ chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang này.

4. Hạn chế

Trong trường hợp không có MobileCasinoFreeBonus.com hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (kể cả, không giới hạn, thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet MobileCasinoFreeBonus.com của, thậm chí nếu MobileCasinoFreeBonus.com hoặc đại diện được uỷ quyền MobileCasinoFreeBonus.com đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số điều luật không cho phép giới hạn bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Các phiên bản và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của MobileCasinoFreeBonus.com có ​​thể bao gồm kỹ thuật, in ấn, hoặc lỗi chụp ảnh. MobileCasinoFreeBonus.com không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, hoàn thành, hoặc hiện tại. MobileCasinoFreeBonus.com có ​​thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. MobileCasinoFreeBonus.com không, Tuy vậy, thực hiện bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

MobileCasinoFreeBonus.com không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web mạng Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi MobileCasinoFreeBonus.com của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người sử dụng.

7. Điều khoản trang web sử dụng Modifications

MobileCasinoFreeBonus.com thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web của MobileCasinoFreeBonus.com sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước của London mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Điều khoản và điều kiện áp dụng để sử dụng một trang web chung.

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích theo quy định của chúng ta và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng ta có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng, nơi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân nên có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, đến mức cần thiết cho các mục đích, phải chính xác, hoàn thành, và up-to-date.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực hành của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.
Translate »


Hàng đầu